Informacije o zavodu

Naziv zavoda

Osnovna šola Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče
Trg 31
5292 Renče
tel.: 05 39 858 00
fax: 05 39 858 19

Odgovorna uradna oseba

Bogomir Furlan,
univ. dipl. soc. ped., ravnatelj
tel.: 05 39 858 03
bogomir.furlan@guest.arnes.si

Enote zavoda

Osnovna šola Lucijana Bratkoviča Bratuše Renče
Trg 31, 5292 Renče
tel.: 05 39 858 00
oslbbr@os-rence.si

Podružnična osnovna šola Bukovica
Bukovica 44, 5293 Volčja Draga
tel.: 05 39 551 05
pos-bukovica@os-rence.si

Vrtec Renče
Trg 31, 5292 Renče
tel.: 05 39 858 04
vrtec-rence@guest.arnes.si

Vrtec Bukovica
Bukovica 44, 5293 Volčja Draga
tel.: 05 39 551 04
vrtec-bukovica.rence@guest.arnes.si

Organi zavoda

 

 

Svet zavoda

SVET ZAVODA sprejema statut oziroma pravila in druge splošne akte zavoda, sprejema programe dela in razvoja zavoda ter spremlja njihovo izvrševanje, določa finančni načrt in sprejema zaključni račun zavoda, predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti, daje ustanovitelju in direktorju zavoda predloge in mnenja o posameznih vprašanjih in opravlja druge z zakonom ali aktom o ustanovitvi oziroma s statutom ali pravili zavoda določene zadeve.

Svet zavoda sestavljajo:

 • pet predstavnikov delavcev zavoda, ki so jih izvolili delavci zavoda na tajnih in neposrednih volitvah tako, da imajo po enega predstavnika POŠ Bukovica, Vrtec Bukovica, Vrtec Renče, upravno-administrativni oz. tehnični delavci in strokovni delavci matične šole Renče: MARKO JURETIČ, TEJA TUREL, NINA FURLAN BALIČ, MOJCA ČRNOLOGAR MERLJAK in ELENA KNEZ;
 • trije predstavniki ustanovitelja, ki jih je imenoval Občinski svet Občine Renče – Vogrsko: VESNA PAHOR, ANKA SOŠNJA PREGELJ in ROK CUDER;
 • trije predstavniki staršev, ki jih je izvolil svet staršev izmed svojih članov: TINA KROG, SORAJA ZORN in ROBERT AMBROŽ.

PredsedniK Sveta zavoda je strokovni delavec zavoda MARKO JURETIČ. Namestnica predsednika Sveta zavoda je NINA FURLAN BALIČ.

Mandat članov sveta traja 4 leta. Mandat predstavnikov staršev v svetu zavoda je povezan s statusom njihovih otrok v zavodu.

Svet staršev

SVET STARŠEV se oblikuje za organizirano uresničevanje interesa staršev v zavodu.

Sestavljen je tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga izvolijo starši na roditeljskem sestanku oddelka.

Svet staršev:

 • predlaga nadstandardne programe,
 • daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,
 • daje mnenje o predlogu programa razvoja zavoda in o letnem delovnem načrtu,
 • razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,
 • obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojnoizobraževalnim delom,
 • voli predstavnike staršev v svet zavoda in
 • opravlja druge naloge v skladu z zakonom.

Predsednik Sveta staršev je Robert Ambrož.
Namestnik predsednika je Luka Merljak.

 

Šolski sklad

Svet zavoda je ustanovil ŠOLSKI SKLAD za:

 • pridobivanje sredstev in prispevkov domačih in tujih fizičnih in pravnih oseb, donacij zapuščin in iz drugih virov;
 • financiranje dejavnosti, ki niso sestavina izobraževalnega programa, oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev;
 • nakup nadstandardne opreme;
 • zviševanje standarda pouka oz. vzgojno-izobraževalnega procesa;
 • pomoč socialno šibkim učencem.
 • zagotavljanje sredstev za spodbujanje razvojne in raziskovalne dejavnosti učencev.

Šolski sklad upravlja Upravni odbor Šoskega sklada, ki ga sestavljajo:

 • trije predstavniki šole, ki jih predlaga svet zavoda izmed strokovnih delavcev zavoda,
 • štirje predstavniki staršev, ki jih predlaga svet staršev izmed staršev učencev zavoda.

Člani UO Šolskega sklada so:

Predstavniki zavoda:

 • Katja Černe, predstavnica strokovnih delavcev OŠ Renče,
 • Goran Sivec, učitelj v programih ZŽS, predstavnik strokovnih delavcev POŠ Bukovica,
 • Mojca Kobal, predstavnica strokovnih delavcev vrtca.

Predstavniki staršev:

 • Andrea Iussa, predstavnika staršev otrok OŠ Renče,
 • Manuela Gelati, predstavnica staršev otrok POŠ Bukovica,
 • Ana Novak, predstavnica staršev otrok vrtca.

Predsednica UO Šolskega sklada je Ana Novak.

Obdavčitev socialne pomoči iz sredstev šolskega sklada

Izplačila iz šolskega sklada se štejejo za darila, ki so kot drugi dohodki obdavčeni z dohodnino. Akontacija dohodnine od daril se izračuna in plača po stopnji 25 % od davčne osnove. Pri tem ni pomembno, ali so sredstva sklada prejeta v denarju ali kot storitev. Sredstva, katerih posamična vrednost dvakrat ne presega 42 EUR, (skupno 84 EUR), se ne vključijo v davčno osnovo oziroma niso obdavčena (108/2 Zakona o dohodnini).

Stopite v stik z nami

2 + 10 =

Sedež šole
Osnovna šola Lucijana Bratkoviča Bratuše Renče
Trg 31, 5292 Renče
tel.: 05 39 858 00
oslbbr@os-rence.si
POŠ Bukovica
Podružnična osnovna šola Bukovica
Bukovica 44, 5293 Volčja Draga
tel.: 05 39 551 05
pos-bukovica@os-rence.si
Vrtec Renče/Bukovica
Vrtec Renče
Trg 31, 5292 Renče
tel.: 05 39 858 04
vrtec-rence@guest.arnes.si

Vrtec Bukovica
Bukovica 44, 5293 Volčja Draga
tel.: 05 39 551 04
vrtec-bukovica.rence@guest.arnes.si

OŠ Renče

POŠ Bukovica