Sodelujemo v naslednjih projektih...

Projekt: »Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2021«

“SKLOP A – POMOČNIK VZGOJITELJA 2021«

Pomočnik vzgojitelja začetnik pridobiva vzgojno-izobraževalne izkušnje, ki so obvezne za pridobitev poklicne kvalifikacije in opravlja vse z zakonom in drugimi predpisi določene aktivnosti za pristop k strokovnemu izpitu s področja vzgoje in izobraževanja.

V okviru projekta je v Vrtcu pri OŠ Renče zaposlena ena pomočnica vzgojitelja od 1. 11. 2020 do 31. 3. 2021.

Zaposlitev sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 8. »Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile«, prednostne naložbe: 8.2 »Trajnostna vključitev mladih na trg dela (ESS), zlasti tistih, ki niso niti zaposleni niti vključeni v izobraževanje ali usposabljanje, vključno z mladimi, ki jim grozi socialna izključenost, in mladimi iz marginaliziranih skupnosti, tudi prek izvajanja jamstva za mlade«; specifičnega cilja: 8.2.1 »Znižanje brezposelnosti mladih«.

Naša osnova šola sodeluje v »šolski shemi« Evropske unije s finančno podporo Evropske unije

 

Šolska shema je ukrep skupne kmetijske politike EU v sektorju sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov. Namen tega ukrepa je ustaviti trend zmanjševanja porabe sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov in hkrati omejiti naraščanje pojava prekomerne telesne teže in debelosti pri otrocih. Slednja namreč povečuje tveganje za nastanek številnih bolezni sodobnega časa (sladkorna bolezen tipa 2, srčno-žilne bolezni, rak, osteoporoza, itd).

Evropska komisija je po obsežni študiji ugotovila, da je šolska shema eden od ukrepov, ki bi lahko dolgoročno pripomogel k izboljšanju trenutnega stanja. V ta namen je Evropska unija Državam članicam namenila določeno finančno pomoč za brezplačno razdeljevanje sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov učencem, pri čemer je dala velik poudarek pomembnosti vključevanja spremljajočih izobraževalnih in promocijskih aktivnosti.

Na Osnovni šoli Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče tudi v šolskem letu 2023/2024 nadaljujemo s projektom, v okviru katerega se bo učencem razdeljevalo sadje in zelenjavo ter mleko in mlečne izdelke kot dodaten brezplačen obrok.

Na šoli se namreč zavedamo, da sadje in zelenjava ter mleko in mlečni izdelki predstavljajo pomembno skupino živil v uravnoteženem jedilniku vsakega posameznika.

Projekt bomo izvajali od septembra 2023 do junija 2024.

Več o projektu lahko izveste na internetni strani: https://www.gov.si/teme/solska-shema-sadja-zelenjave-in-mleka/ 

Projekt “POGUM”

Projekt: Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v osnovnih šolah (projekt POGUM)

Podjetnost v Osnovnošolskih Glavah in Usmerjanje Mladih v samostojnost!

Namen projekta je v osnovnih šolah spodbuditi način razmišljanja in razumevanja podjetnosti kot ustvarjalnost, inovativnost in proaktivnost posameznika in skupin upoštevajoč nacionalne in mednarodne socio-ekonomske, kulturne in okoljske pogoje na osnovi rezultatov analiz vseh konzorcijskih partnerjev.

Ključni cilji projekta so:

  • Razviti, preizkušati, spremljati, evalvirati in implementirati celovite modele podjetnosti v osnovni šoli in tako omogočiti prožno prehajanje med izobraževanjem in okoljem (bolje povezovati šolsko okolje z različnimi deležniki v okolju), da bi kultura podjetnosti postala del kulture okolja;
  • Mlade naučiti, da bodo delovali proaktivno in samoiniciativno z namenom, da bodo prenašali znanje izven šolskega okolja in se tako uspešno učili karierne orientacije;
  • Opolnomočiti šolajoče (učence v osnovni šoli) in strokovne delavce (učitelje, svetovalne delavce, druge strokovne in vodstvene delavce v OŠ) s kompetenco podjetnosti.
Nosilec projekta je Zavod RS za šolstvo. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Projekt “SIO-2020”

Program nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju

Cilj operacije je izboljšanje kompetenc in dosežkov mladih ter večja usposobljenost izobraževalcev prek večje uporabe sodobne IKT pri poučevanju in učenju. Vzgojno-izobraževalnim zavodom se sofinancira izgradnja brezžičnih omrežij in nakup IKT opreme, razvija se e-storitve in e-vsebine.

Povezavo na spletno stran evropske kohezijske politike v Sloveniji: www.eu-skladi.si

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Več podrobnosti o Programu nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju najdete na spletni strani Programa: https://informator.arnes.si//lt.php?id=Nh8BBVZLV1UGGQ4GAgA

Projekt “NA-MA POTI”

NAravoslovje, MAtematika, Pismenost, Opolnomočenje, Tehnologija, Interaktivnost

Povezava na stran projekta: https://www.zrss.si/objava/projekt-na-ma-poti

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada«.

Cilj projekta je razviti in preizkusiti pedagoške pristope in strategije oz. prožne oblike učenja, ki bodo tudi z vključevanjem novih tehnologij pripomogle k celostnemu in kontinuiranemu vertikalnemu razvoju naravoslovne, matematične in drugih pismenosti (finančne, digitalne, medijske …) otrok/učencev/dijakov od vrtcev do srednjih šol.

V projektu analiziramo stanje naravoslovne in matematične pismenosti na VIZih. Na osnovi opredeljenih elementov naravoslovne in matematične pismenosti z opisniki razvijamo in preizkušamo didaktične pristope in strategije za vertikalno in horizontalno udejanjanje teh elementov na vseh ravneh znanja v posameznih starostnih obdobjih. Kritično mišljenje v naravoslovni in matematični pismenosti krepimo s poudarkom na argumentiranju, metakognitivnem razmišljanju in medijski kritičnosti. Izboljšujemo strategije interdisciplinarnega reševanja kompleksnih avtentičnih problemov in učenja z raziskovanjem. Premišljeno vključujemo in uporabljamo IKT za vzpostavitev prožnih in inovativnih učnih okolij, igrifikacijo, programiranje, razvijanje logičnega in algoritmičnega mišljenja. Poudarjamo aktivno vlogo vsakega učenca in sodelovanje po načelih formativnega spremljanja ter personalizacijo ter izboljšujemo odnos učencev do naravoslovja in matematike. Pri projektnih aktivnostih izhajamo tudi iz rezultatov in gradiv preteklih projektov s področja naravoslovja in matematike. Vse aktivnosti projekta bodo izhodišče za pripravo priporočil za razvoj naravoslovne in matematične pismenosti v VIZ po vertikali.

Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta, znaša 4.000.000,00 EUR.

 

 

 

 

Projekt “TRAJNOSTNA MOBILNOST”

 

Trajnostna mobilnost v vrtcih in osnovnih šolah

Trajanje projekta: od septembra 2019 do julija 2021

Glavni cilj projekta: V vrtcih bomo predvsem spodbujali izvedbo igre Beli zajček, katere cilj igre je očistiti zajčkov kožušček. Namen igre je otroke in njihove starše spodbuditi, da prihajajo v vrtec na čim bolj trajnosten način: peš, s kolesom, skirojem, rolerji, poganjalčkom, avtobusom, vlakom.

V šoli želimo prispevati k spreminjanju potovalnih navad otrok od 1. do 9. razreda in njihovih bližnjih ter  posledično k zmanjševanju motornega prometa v okolici vrtcev in osnovnih šol. Na ta način želimo prispevati k zmanjšanju okoljskih obremenitev, k spodbujanju gibanja otrok in s tem h krepitvi njihovega zdravja.

Vodja projekta v šoli in vrtcu: Marko Juretič

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega slada.«

Dostopnost