Predvideni ukrepi za preprečevanje širjenja okužbe z virusom COVID

Za preprečevanje prenosa okužbe je obvezno upoštevati navodila in priporočila NIJZ.

 1. V šolo lahko vstopajo le zdravi učenci in delavci šole.
 2. Vhodna vrata šole morajo biti zaklenjena.
 3. Ob vstopu v šolo si vsak razkuži roke.
 4. Učence na vhodnih vratih  sprejema in usmerja za to določen delavec šole. Učenci ob prihodu takoj odidejo v matične učilnice. * Garderob ne uporabljajo. Preobuvajo se pred matično učilnico, oziroma na mestu, ki ga določi razrednik.
 5. Pouk v glavnem poteka v matičnih učilnicah, ali na prostem.
 6. Izven učilnic učenci obvezno uporabljajo maske, ki jih lahko dobijo v šoli, če nimajo svojih.
 7. Gibanje po hodnikih je po desni strani.
 8. Malico učenci jedo v razredih.
 9. Kosilo poteka po razporedu v dveh ločenih prostorih. Ko čakajo v vrsti morajo upoštevati varnostno razdaljo, ki ne sme biti manjša od 1,5 m.  Čas kosila za posamezne oddelke ali skupine določita pomočnica ravnatelja in vodja šolske prehrane. Jedilnico se za vsako skupino razkuži. Dežurnega učitelja pri kosilu določi pomočnica ravnatelja.
 10. Učenci vozači se vključijo v varstvo vozačev. Ostali učenci šolski prostor zapustijo takoj ko zaključijo šolske obveznosti.
 11. Če se pri učencu pojavijo znaki bolezni, se umakne v prostor pri knjižnici in tam počaka starše.
 12. Poleg delavcev in učencev lahko v šolski prostor vstopajo le vabljene in najavljene zdrave osebe, ter člani organov pomembnih za delovanje šole.
 13. Informacije starši prejemajo in izmenjujejo preko elektronske pošte, preko spletne strani šole, programa LOPOLIS, preko telefona in kjer je možno preko videokonferenc.  Roditeljski sestanki in pogovorne ure v živo so odsvetovane.
 14. Strokovni delavci vodijo seznam prisotnih pri obveznem in razširjenem programu v programu LOPOLIS ali preko seznamov.
 15. Dežurni delavec ob vhodu popiše vse obiskovalce šole. 
 16. O potrjenem primeru COVID 19 in o morebitnem delnem zaprtju šole na podlagi navodil NIJZ ravnatelj seznani Ministrstvo za izobraževanje znanost in šport po telefonu 01 400 52 69 ali 030 483 010 in ravna v skladu s priporočili in navodili Območne enote Nacionalnega inštituta za javno zdravje.
 17. Če je izražen sum na COVID 19 s strani staršev ali sum bolezni zaposlenih pri sebi ali ožjih družinskih članih o tem obvesti ravnatelja ali pomočnico ravnatelja. Ravnatelj se nadaljnjih ukrepih posvetuje z epidemiologom območne enote NIJZ. Vsako potrjeno bolezen javi na MIZŠ.
 18. Za zaščito pred okužbo je potrebno:
 19. redno in temeljito umivanje rok z milom in vodo
 20. upoštevanje higiene kašlja
 21. zračenje večkrat dnevno
 22. vsi prostori in površine se redno, dnevno čistijo in razkužujejo
 23. učenci posameznih oddelkov se med odmori zadržujejo v učilnicah
 24. na hodnikih se gibajo po cestnem pravilu
 25. po menjavi skupin,dežurni učenec razkuži prostor (mize)
 26. po uporabi pripomočkov/orodij učitelj le te razkuži za seboj oziroma jih za teden dni pusti v karanteni (jih ne uporablja)
 27. pred in po uporabi didaktičnih pripomočkov si morajo učenci nujno umiti roke oziroma se le te odda v karanteno za 7 dni
 28. uporaba sanitarij je dovoljena med poukom, počaka se pred njimi, če so zasedena z upoštevanjem razdalje.
 29. Učitelji, ves čas skrbijo za varnostno razdaljo, še zlasti pri kosilu in ob menjavi učilnic.
 30. Pouk poteka po urniku, v matičnih učilnicah ali na prostem.
 31. Kadar se pouk izvaja v specialnih učilnicah, se le te pred prihodom nove skupine učencev očisti in razkuži.
 32. Če vreme dopušča se pouk športa in rekreativni odmor izvaja zunaj, sicer v telovadnici. Športne rekvizite, ki se jih uporabi, učitelj razkuži oziroma jih ne uporablja en teden. Garderobe se po menjavi skupine razkuži.
 33. Pri pouku obveznih izbirnih predmetov, neobveznih izbirnih predmetov ter v manjših  učnih skupinah se učenci lahko med seboj mešajo. Učenci pazijo, da sedijo 1,5 m oddaljeni drug od drugega. Učne skupine so iste pri vseh predmetih in so ves čas v eni učilnici.
 34. Za izposojo knjig v šolski knjižnic je lahko istočasno prisotnih največ 5 učencev. Učenci se ne sprehajajo med knjižnimi policami. Upoštevati morajo razdaljo.  Po vrnitvi morajo knjige za tri dni v karanteno.
 35. Računalniška učilnica naj se uporablja minimalno. Za vsako skupino jo je potrebno razkužiti. Krpo se poškropi z alkoholnim razkužilom in prebriše tipkovnico in miško.
 36. Učenci si šolskih potrebščin, pripomočkov in drugih predmetov med seboj ne izmenjujejo in ne izposojajo. Prinašanja pripomočkov v šolskih torbah naj bo čim manj.
 37. Ekskurzije in šole v naravi bodo izvedene, če bodo predvidene destinacije varne.
 38. Dnevi dejavnosti se izvajajo na šoli, izjema je le bazen in dejavnosti, ki se izvajajo zunaj. Skupine učencev morajo biti ločene. Pri prevozu je nujno upoštevati navodila prevoznika.
 39. Individualna in skupinska pomoč/dodatna strokovna pomoč se izvaja ob upoštevanju vseh ukrepov za preprečevanje širjenja virusa.
 40. Pogovori in sestanki zaposlenih bodo potekali na daljavo, po telefonu ali prek računalniških tehnologij z video povezavo. Kadar bodo v živo, je obvezno upoštevati priporočila glede medosebne razdalje ter uporaba mask in navodila NIJZ.
 41. Roditeljski sestanki naj se izvajajo na prostem, če vreme to dopušča, ali na daljavo Če ni možno drugače se izvedejo v učilnici, ki omogoča upoštevanje varnostne razdalje. Obvezno je dosledno upoštevati vse varnostne ukrepe. V tem primeru mora eden od delavcev šole sprejemati starše na vhodu, poskrbeti da si razkužijo roke, dobijo masko, če je nimajo in jih usmerjati v prostor, kjer bo roditeljski sestanek. Učitelj, ki organizira sestanek mora imeti natančen seznam prisotnih in obvestiti ravnatelja, da se bo izvajal roditeljski sestanek v šoli.
 42. Če starši pri otroku ugotovijo znake bolezni, ali zboli kdo od družinskih članov, učenec do posveta z zdravnikom ostane doma. V šolo lahko pride, ko to odobri osebni zdravnik ali pediater.
Dostopnost